Stavební povolení, ohlášení stavby a kolaudace

Chceme-li začít stavět, potřebujeme obvykle stavební povolení. Ze slova obvykle plyne, že ne všechny stavby nebo jejich změny lze provádět až na základě tohoto povolení. V určitých případech totiž postačuje pouhé ohlášení stavebnímu úřadu.

Ohlášení stavby

Je dostatečné u drobných staveb a stavebních úprav, pokud se jimi nemění vzhled stavby, nezasahuje do jejich nosných konstrukcí a nemění způsob jejího užívání. Ohlášení je předepsáno u tzv. udržovacích prací, pokud by jejich provedení mohlo ohrozit stabilitu stavby, požární bezpečnost, životní prostředí apod. Jestliže jsme se rozhodli vyměnit umakartové dveře včetně rámu za dřevěné, není třeba ohlásit nic, budeme-li však dělat nové dveře do nosné zdi, je to nutno hlásit.

Ohlášení je zapotřebí provést před zahájením stavby. V případě, že proti ní stavební úřad nic nemá námitky, nebo se do 30 dnů nevyjádří, může se začít. Nepříjemnější situací je, když úřad oznámí, že je nutné stavební povolení.

Kdy je tedy nutné stavební povolení: ve všech případech, kdy nepostačuje ohlášení.

Žádost o stavební povolení

Podává se společně s předepsanou dokumentací stavebnímu úřadu. Výčet všeho, co se musí předkládat, je dlouhý a poněkud nadbytečný. Pro žádosti o stavební povolení se totiž obvykle používají tiskopisy, které také určují, co všechno je třeba k žádosti přiložit. Navíc je vhodné se o podrobnostech informovat na stavebním úřadě. V případě, že by žádost všechny náležitosti neobsahovala, vyzve stavební úřad stavebníka, aby ji doplnil a pokud tak neučinil, řízení zastaví. Stejně postupuje v případě, že by dokumentace nebyla zpracována k tomu oprávněnou osobou (např. příslušnou firmou) a také jestliže nebude dokumentace uvedena do souladu s podmínkami územního rozhodnutí nebo pokud by dokumentace nezajišťovala užívání osobami postiženými tělesně či smyslově.

Zahájení stavebního řízení oznámí stavební úřad jednak všem dotčeným orgánům státní správy, jednak všem známým účastníkům a obvykle nařídí ústní jednání spojené s místním šetřením. Má-li někdo námitky, může je uplatnit nejpozději při ústním jednání, později se k nim již nepřihlíží.

Je-li vše v pořádku, vydá stavební úřad povolení, v němž stanoví závazné podmínky pro provedení stavby a její užívání a současně rozhodne o námitkách účastníků řízení (přímo ze zákona k nim patří např. sousedé, jejichž práva by mohla být povolením stavby přímo dotčena).

Stavební povolení pozbývá platnosti, pokud nebyla stavba zahájena do dvou let od právní moci rozhodnutí. To samozřejmě neplatí, jestliže byla pro počátek stavby stanovena delší lhůta. Na žádost stavebníka může stavební povolení stavební úřad platnost povolení prodloužit. Stát se tak může pouze v odůvodněných případech (např. proto, že probíhá vleklý soudní spor).

Ještě v průběhu stavby může stavebník požádat o její změnu. Stavební úřad mu může (ale také nemusí) vyhovět, jsou-li zde závažné důvody.

Vlastní stavbu je zapotřebí ukončit ve lhůtě, která je stanovena stavebním povolením. Tuto lhůtu určí stavební úřad na návrh stavebníka.

Kolaudace stavby

Dokončenou stavbu je možno užívat teprve na základě kolaudačního rozhodnutí. O jeho vydání musí stavebník požádat. Pokud stavební úřad v rámci kolaudačního řízení zjistí na stavbě vady, které brání jejímu užívání, určí, do kdy mají být odstraněny, a řízení přeruší. Jedná-li se o vady drobné, vydá kolaudační rozhodnutí a stanoví lhůty k jejich odstranění. Kolaudační rozhodnutí vydá samozřejmě také v případě, že žádné vady nezjistí.

Na žádost stavebníka může být povoleno předčasné užívání stavby ještě před jejím úplným dokončením. Jde o řešení situace, kdy stavebník ze závažných důvodů musí začít užívat stavbu a ještě nemůže podat žádost o kolaudaci. Na předčasné užívání ovšem není právní nárok a úřad je povolí, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky. Toto povolení se zásadně vydává jen na časově omezenou dobu a nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby je třeba podat návrh na kolaudaci.

Zásadně platí, že stavbu je možno užívat jen k účelu, který je stanoven v kolaudačním rozhodnutí. Případné změny je možno provést pouze na základě tzv. rekolaudace.

Stavební projekt

Jedním z dokladů, které musíte odevzdat na příslušném úřadě, chcete-li získat povolení ke stavbě – nezbytné k zahájení veškerých prací – je stavební projekt. Vypracovat ho může pouze osoba, která k tomu má odpovídající oprávnění. V případě nevelkých budov, jako je například rodinný domek, je nejlepší obrátit se na architekta, který má vlastní projekční kancelář.

Stavební projekt musí být v souladu s rozhodnutím o podmínkách zástavby a obhospodařování daného území. Musí obsahovat:

  • Situaci majetkoprávních poměrů, která se zakresluje do aktuální pozemkové mapy, vydané katastrálním úřadem. Tento doklad nesmí být starší než půl roku.
  • Architektonicko-stavební projekt, popisující funkci, tvar a konstrukci objektu, který chcete postavit

Postupně jsou zapotřebí ještě další doklady, například o zajištění dodávek energie a vody, o kanalizaci, o výsledcích geologického průzkumu podloží atd. Můžete pověřit architekta, který pro vás pracuje, aby vám tyto doklady obstaral.

Pokud nemáte nějaké zvláštní požadavky, můžete si vybrat už hotový architektonicko-stavební projekt (který je obvykle levnější než nový projekt), ale nezapomínejte, že tento projekt musí být v souladu s podmínkami, uvedenými v rozhodnutí o podmínkách zástavby a obhospodařování dané oblasti. Chcete-li mít v hotovém projektu nějaké změny, musíte získat souhlas jeho autora.